Prehlásenie o riziku

Uvedený marketingový materiál slúži výlučne na informačné účely a nepredstavuje žiadnu ponuku, žiadne odporúčanie a žiadnu výzvu na kúpu alebo predaj finančných nástrojov alebo drahých kovov. Informácie uvedené v tomto marketingovom materiáli sú len všeobecného charakteru a nezohľadňujú individuálnu finančnú a daňovú situáciu daného investora. Zdôrazňuje sa skutočnosť, že daňové podmienky sa môžu kedykoľvek meniť v dôsledku zmien zákonov alebo daňovej praxe. Pre detailné informácie je preto potrebné kontaktovať daňového poradcu. Vývoj hodnoty drahých kovov v minulosti nie je zárukou budúcich výnosov. Drahé kovy (medzi nimi aj zlato) sú komodity, ich výskyt je prirodzene obmedzený a nie sú umelo reprodukovateľné.


To ale nepredstavuje žiadnu záruku pre konštantné zvyšovanie hodnoty drahých kovov v budúcnosti. Svojvoľné ovplyvňovanie trhu zo strany privátneho sektora a/alebo zo strany štátu môže v podstatnej miere ovplyvniť ceny drahých kovov. V dôsledku toho je potrebné zohľadniť vysokú mieru volatility; čo môže vyústiť do nepredvídateľnej straty hodnoty v neobmedzenej výške. Z uvedeného vyplýva, že do drahých kovov by sa malo investovať len určité percento majetku určeného pre investičné zámery. Investícia do drahých kovov by mala byť dlhodobou investíciou. Aj pri neustálych dodatočných nákupoch môže dôjsť k strate hodnoty. Neodporúča sa kúpa na úver. Wiener Privatbank SE nenesie zodpovednosť za prípadné straty. Wiener Privatbank zodpovedá výlučne za fyzické uschovanie drahých kovov. Wiener Privatbank preberá v dôsledku toho ručenie len v prípade hrubej nedbanlivosti, prípadne úmyslu jej spolupracovníkov alebo iných pre ňu činných osôb za škody vzniknuté v súvislosti s úschovou drahých kovov.

Týmto potvrdzujem prečítanie a akceptovanie tejto dôležitej informácie.

Akceptovať