Správa majetku

Najdôležitejším aspektom vzťahov s klientmi je spoľahlivá a dôveryhodná spolupráca. Základom komplexného investičného poradenstva a plánovania je profesionálny prístup, ktorého hlavným cieľom je nájdenie optimálnych riešení s využitím prvotriednych produktov. Pre spravované aktíva s významným podielom na peňažnom trhu sa používa rizikový profil zameraný na bezpečnosť investície.

 • aktívny manažment
 • týždenné schôdze výboru pre alokáciu aktív
 • strategická alokácia aktív: rozdelenie medzi rôzne triedy aktív
 • taktická alokácia aktív: pružné reagovanie na rôzne situácie na trhu
 • nezávislosť pri výbere produktov
 • korelácia a diverzifikácia: zníženie celkového rizika tým, že sa zabráni koncentrovaným rizikám
 • výber produktov založený na fundamentálnych princípoch oceňovania, na nákladoch a likvidite
 • riadenie rizík: neustále monitorovanie trhov a príslušná úprava portfólia
 • dosiahnutie výnosu primeraného rizikám podľa individuálnych požiadaviek klienta

Otvorená architektúra s prvotriednou ponukou produktov 

Ako nezávislá finančná inštitúcia, ktorá sa zameriava na medzery na trhu, poskytujeme služby na mieru: naši investiční špecialisti vo Viedni dokážu prispôsobiť každé investičné portfólio podľa individuálnych predstáv klienta, v závislosti od požadovanej miery rizika, výnosov a likvidity.

Jadrom nášho investičného manažmentu je tím skúsených finančných odborníkov s rozsiahlymi medzinárodnými skúsenosťami na kapitálovom trhu. Tento tím má významný vplyv na investičnú stratégiu banky, ktorá sa prirodzene odráža v klientskych portfóliách správy aktív.

Defensive Portfolio
Dynamic Portfolio
Balanced Portfolio
NEW! Balanced MEGATRENDS Portfolio
Presentation: Balanced MEGATRENDS Portfolio

 Spoločnosť Wiener Privatbank pôsobí v širokej škále tried aktív:

 • akcie – na všetkých významných burzách na celom svete a na rôznych rozvíjajúcich sa trhoch;
 • investičné fondy a fondy obchodované na burze – prístup ku širokej škále externých a vlastných fondov;
 • cenné papiere s pevným výnosom – napríklad štátne a podnikové dlhopisy;
 • drahé kovy – fyzická úschova (napr. tehličky a mince) u nezávislých externých depozitárov na osobitnom účte;
 • hedžové fondy a súkromné kapitálové investície;
 • nehnuteľnosti;
 • štruktúrované produkty a iné obchodované cenné papiere;
 • vklady v cudzích menách – účty v cudzích menách a termínované účty vo všetkých hlavných menách;

Široká škála služieb v rámci správy aktív
Okrem individuálneho investičného poradenstva a správy aktív ponúkame našim národným a medzinárodným klientom tiež prístup k špecializovaným investíciám a prvotriednym produktom od tretích strán, ako aj rôzne podnikové finančné služby. 

OkrPlánovanie aktív a analýza depozitov
Unsere Depotanalysen werden auf Basis eines persönlichen Erstgespräches und entsprechender Bedarfsanalyse für Sie erstellt – selbstverständlich unter Berücksichtigung der persönlichen Ausgangssituation und den Anforderungen hinsichtlich Risikobereitschaft, Ertragserwartung, Liquiditätsplanung und Vermögensstruktur.

Externá sieť odborníkov 

Ako klient spoločnosti Wiener Privatbank môžete okrem komplexných bankových služieb profitovať aj z rozsiahlej siete odborníkov, a to najmä v nasledujúcich oblastiach:

 • rodinné nadácie
 • generačné plánovanie a plánovanie dôchodku
 • nehnuteľnosti: od vlastného užívania po investičné objekty
 • alternatívne investície

Vaše kontaktné osoby

Private Banking CIS/CEE

Dr. Irina Raffetseder, EFA®

Zvládanie Privátní bankovnictví CIS/CEE

Tel:
+43 1 534 31-231

Galina Polozova

Privátní bankovnictví CIS/CEE

Tel:
+43 1 534 31-234

Monika Török

Pomoc Privátní bankovnictví CIS/CEE

Tel:
+43 1 534 31-173