Zarządzanie aktywami

Sercem relacji z klientami jest współpraca oparta na zaufaniu i niezawodności. Podstawą naszego kompleksowego doradztwa i planowania inwestycyjnego jest profesjonalne i zorientowane na rozwiązania podejście inwestycyjne, które jest realizowane za pomocą najwyższej klasy produktów. Zarządzane aktywa o znacznym udziale w rynku pieniężnym wykazują profil ryzyka ukierunkowany na bezpieczeństwo.

Podstawy naszego zarządzania aktywami

 • Aktywne zarządzanie
 • Cotygodniowe posiedzenia Komitetu ds. alokacji aktywów
 • Strategiczna alokacja aktywów: Dystrybucja do różnych klas aktywów
 • Taktyczna alokacja aktywów: Reagowanie na różne sytuacje rynkowe
 • Niezależność w doborze produktów
 • Korelacja i dywersyfikacja: Zmniejszenie ogólnego ryzyka poprzez unikanie ryzyka wynikającego z koncentracji zaangażowań i dużych zaangażowań
 • Dobór produktów opiera się na podstawowych zasadach wyceny, a także na kosztach i płynności
 • Zarządzanie ryzykiem: Stałe monitorowanie rynków i odpowiednie dostosowywanie portfela
 • Osiągnięcie zysku odpowiedniego dla poziomu ryzyka zgodnie z indywidualnymi wymaganiami klienta

Otwarta architektura z pierwszorzędną gamą produktów
Jako niezależna, skupiona na niszowych aspektach instytucja finansowa świadczymy poprzez naszych specjalistów inwestycyjnych w Wiedniu usługi skrojone na miarę: Każdy portfel inwestycyjny jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta w zakresie ryzyka, zwrotu i płynności.

Sercem zarządzania aktywami jest zespół specjalistów finansowych z dużym doświadczeniem na międzynarodowym rynku kapitałowym. Zespół ten ma decydujący wpływ na strategię inwestycyjną Banku, która jest w sposób naturalny realizowana w portfelach klientów w zakresie zarządzania aktywami.

Defensive Portfolio
Dynamic Portfolio
Balanced Portfolio
NEW! Balanced MEGATRENDS Portfolio
Presentation: Balanced MEGATRENDS Portfolio

Wiener Privatbank działa w wielu różnych klasach aktywów:

 • Akcje - na wszystkich głównych giełdach na całym świecie i na różnych rynkach wschodzących
 • Fundusze inwestycyjne i Exchange Traded Funds - dostęp do szerokiej gamy funduszy zewnętrznych i własnych
 • Papiery wartościowe o stałym dochodzie - na przykład obligacje rządowe i korporacyjne
 • Metale szlachetne - fizyczne przechowywanie (np. sztabki i monety) w niezależnych zewnętrznych bankach powierniczych na odrębnym rachunku
 • Fundusze hedgingowe i inwestycje private equity
 • Nieruchomości
 • Produkty strukturyzowane i inne papiery wartościowe będące przedmiotem obrotu
 • Depozyty walutowe - Rachunki depozytów walutowych i terminowych we wszystkich głównych walutach

Kompleksowy zakres usług zarządzania aktywami

Oprócz indywidualnego doradztwa inwestycyjnego i zarządzania aktywami oferujemy naszym krajowym i międzynarodowym klientom dostęp do wyspecjalizowanych inwestycji i najlepszych w swojej klasie produktów od dostawców zewnętrznych, jak również szeroki zakres usług finansowych dla przedsiębiorstw. 

Planowanie aktywów i analiza portfela
Nasze analizy portfelowe przygotowujemy dla Ciebie na podstawie indywidualnej rozmowy wstępnej i odpowiedniej analizy potrzeb - oczywiście z uwzględnieniem Twojej sytuacji osobistej i wymagań w zakresie tolerancji ryzyka, oczekiwanych zwrotów, planowania płynności i struktury aktywów.

Zewnętrzna sieć ekspertów

Jako klient Wiener Privatbank korzystasz nie tylko z naszych kompleksowych usług bankowych, ale również z wyselekcjonowanej sieci ekspertów, w szczególności w następujących dziedzinach:

 • Fundusze rodzinne
 • Planowanie pokoleniowe i zapobiegawcze
 • Nieruchomości: od użytku własnego do nieruchomości inwestycyjnych
 • Inwestycje alternatywne