Prohlášení o odpovědnosti

Při prodeji drahých kovů (mezi nimi i zlata) a v rámci jejich úschovy ručí společnost Wiener Privatbank – s výjimkou osobní újmy – pouze za škody, které způsobila v souvislosti s uvedenou činností hrubou nedbalostí nebo úmyslně. 

Uvedený marketingový materiál slouží výlučně k informačním účelům. Nepředstavuje žádnou nabídku, žádné doporučení a žádnou výzvu ke koupi nebo prodeji finančních nástrojů nebo drahých kovů (mezi nimi i zlata). Informace uvedené v tomto marketingovém materiálu jsou jen všeobecného charakteru a nezohledňují individuální finanční a daňovou situaci daného investora. 

Důraz je kladen na skutečnost, že se daňové rámcové podmínky, i u nákupu drahých kovů (mezi nimi i nákupu zlata), mohou kdykoli změnit v důsledku změn zákonů nebo daňové praxe. Ohledně podrobných informací by tudíž měl být kontaktován daňový poradce. Vývoj hodnoty drahých kovů (mezi nimi i zlata) v minulosti není spolehlivým ukazatelem závěrů nebo prognóz budoucího vývoje nebo hodnot. Drahé kovy (mezi nimi i zlato) jsou komodity, jejichž výskyt je přirozeně omezený a které nejsou uměle reprodukovatelné. To ale nepředstavuje žádnou záruku pro konstantní zvyšování hodnoty drahých kovů (mezi nimi i zlata) v budoucnosti. 

Svévolné ovlivňovaní trhu ze strany privátního sektoru a/nebo ze strany státu může v podstatné míře ovlivnit cenu drahých kovů (cenu zlata). V důsledku toho je zapotřebí zohlednit vysokou míru volatility, což může vyústit do nepředvídatelné ztráty hodnoty v neomezené výši. Z výše uvedeného vyplývá, že do drahých kovů (mezi nimi i zlata) by se mělo investovat jen určité procento majetku určeného pro investiční záměry.  Určení kurzu/ceny závisí na mnoha okolnostech a faktorech, zejména na ekonomické situaci, vývoji měny (USD k euru), cenách surovin, dopravném apod., zcela obecně ale na nabídce a poptávce. 

Investice do drahých kovů (mezi nimi i do zlata) by měla být dlouhodobou investicí. I při neustálých dodatečných nákupech může dojít ke ztrátě hodnoty. Nedoporučuje se nákup na úvěr. Klient nese jako majitel drahého kovu (zlata) riziko výkyvů hodnoty. Wiener Privatbank SE nenese odpovědnost za případné ztráty hodnoty při koupi drahých kovů (koupi zlata).

Tímto potvrzuji, že jsem si tyto důležité informace přečetl(a) a že je přijímám.

Přijmout